top of page

ตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัท ETE มุ่งมั่นสู่การพัฒนาขยายธุรกิจ

ให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Eastern Technical Engineering Pcl.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจบริการ

บริหารจัดการ

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจบริการ

งานวิศวกรรม

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทน

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจจำหน่ายสินค้า

และบริการอื่นๆ 

เกี่ยวกับ ETE

ETE ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการบริหารจัดการ บริการงานวิศวกรรม พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล จัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ทั่วไป ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพกว่า 25 ปี ส่งผลให้บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา
 

bottom of page