top of page

กรุณากรอกข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ ETE ในเรื่อง บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจการต่อต้านคอร์รัปชั่น/ทุจริต และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

 

ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

ช่องทางการร้องเรียน

bottom of page