top of page

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน แสงอาทิตย์ และ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) (Biomass) ดังนี้

F326EA95-822B-4E7D-B879-F5E83546A5BA.jpg

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทน

20+

ประสบการณ์

50+

ลูกค้าที่เชื่อใจใน
บริการของเรา

9,414 MW

กำลังการผลิตสะสม

ลูกค้าของเรา

bottom of page