top of page

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมตาม ลักษณะการให้บริการออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ "EE")

งานวิศวกรรม ระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ "TL") ดังนี้

79886.jpg

ธุรกิจบริการ

งานวิศวกรรม

20+

ประสบการณ์

50+

ลูกค้าที่เชื่อใจในบริการ

ของเรา

500+

โครงการที่เราดูแล

ลูกค้าของเรา

bottom of page