top of page
Image by Milad Fakurian

นโยบายการใช้คุกกี้

กลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีการจัดทำนโยบายคุกกี้ (Cookies) เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลประเภทคุกกี้ โดยเป็นการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็ปไซด์ผ่านทาง https://www.eastern-groups.com/ ซึ่ง นโยบายจะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการจัดการคุกกี้ เช่น การลบ การปฏิเสธในการเก็บคุกกี้เพื่อ ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้เว็ปไซด์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1) คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณมือถือของผู้เข้าชมเว็ปไซด์ ซึ่งทำ หน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้ งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และ เนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

2) บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies) อย่างไร

เมื่อผู้เข้าชมเว็ไปไซด์ได้เข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ (website) จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯ จะใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัท ฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต (internet) รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯ ทางอินเตอร์เน็ต (internet) ให้ สามารถสร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจให้ท่าน โดยจะใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็ปไซด์ (website) ของเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการดิจิทัลของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

3) ประโยชน์ของคุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) จะบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ (website) หรือแอปพลิเคชั่น (Application) ของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ดีขึ้นและตรงกับความ ต้องการของคุณได้ โดยคุกกี้สามารถจดจำคุณและจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของเราสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การ จดจำการตั้งค่าของผู้เข้าชมเว็ปไซด์ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

4) ประเภทของคุกกี้ Cookies ที่บริษัทฯ ใช้

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies) สำหรับเว็ปไซด์ (website) ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

4.1) คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการ ให้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่าน เคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

4.2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้กลุ่ม บริษัทฯ เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และ นำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

4.3) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจ ซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 

5) การจัดการคุกกี้ (Cookies)

ผู้เข้าชมเว็ปไซด์ สามารถตั้งค่ามิให้บราวเซอร์ (browser) ของผู้เข้าชมเว็ปไวด์ตกลงรับคุกกี้ (Cookies) ของบริษัทฯ ได้ ซึ่ง ท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ (Cookies) ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ (browser) ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมด หรือบางส่วนของเราได้

6.) การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ฯ หรือข้อกำหนดตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

นโยบายฉบับนี้ผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

นายไรวินท์  เลขวรนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  

bottom of page