top of page

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทั่วไป

และธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

ท่อโลหะ

ธุรกิจจำหน่ายสินค้า

และบริการอื่นๆ 

20+

ประสบการณ์

50+

ลูกค้าที่เชื่อใจใน
บริการของเรา

21 K+

พนักงานของลูกค้า

ที่เราดูแล

bottom of page