top of page

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) ของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบการให้บริการ ได้แก่การบริหารจัดการบุคลากร (MM) และ การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO)

ภายใต้การบริหารจัดการ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในการดำเนินการ

ประสานงานดูแลพนักงานให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา

ประชุมระดมสมอง

ธุรกิจบริการ

บริหารจัดการ

20+

ประสบการณ์

50+

ลูกค้าที่เชื่อใจใน
บริการของเรา

21 K+

พนักงานของลูกค้า

ที่เราดูแล

ลูกค้าของเรา

bottom of page