top of page

ETE เราตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยสร้างกลไกทางการบริหารจัดการ ภายในองค์กรให้มีจุดเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

แผนธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

bottom of page