top of page

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE
เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2540
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จนทำให้ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท (มหาชน) จำกัด และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 280 ล้านบาท

ค่านิยมองค์กร

พฤติกรรมหลัก ที่สะท้อนพฤติกรรมที่ต้องการขององค์กร มีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริงในการทำงานทุกวัน ความสม่ำเสมอของการประพฤติปฏิบัติตามพฤติกรรมหลักก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เด่นชัด

Expertise

ความเชี่ยวชาญในงาน

Teamwork

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว

Entrepreneurship

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

เกี่ยวกับ ETE

Image by Drew Beamer

ปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกจะเริ่มคลี่คลาย รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ผ่อนคลายมาตรการและออกประกาศการยกเลิกไวรัสโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง อีกทั้งการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับความครอบคลุมสูง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นและภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติแล้ว ก็ตาม แต่บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนในช่วงหลังการแพร่ระบาด

สารจากประธานกรรมการ

gradienta-OzfD79w8ptA-unsplash.jpg

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

พันธกิจ

bottom of page