top of page

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE
เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2540
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จนทำให้ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท (มหาชน) จำกัด และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 280 ล้านบาท

ค่านิยมองค์กร

พฤติกรรมหลัก ที่สะท้อนพฤติกรรมที่ต้องการขององค์กร มีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริงในการทำงานทุกวัน ความสม่ำเสมอของการประพฤติปฏิบัติตามพฤติกรรมหลักก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เด่นชัด

Expertise

ความเชี่ยวชาญในงาน

Teamwork

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว

Entrepreneurship

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

เกี่ยวกับ ETE

Image by Drew Beamer

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้ทั่วโลกและประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในหลากหลายด้าน ทุกประเทศ ทุกธุรกิจ และผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ทบทวน เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อก้าวผ่านความท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

สารจากประธานกรรมการ

gradienta-OzfD79w8ptA-unsplash.jpg

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

พันธกิจ

Back to site
bottom of page