top of page
Image by Milad Fakurian

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกจะเริ่มคลี่คลาย รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ผ่อนคลายมาตรการและออกประกาศการยกเลิกไวรัสโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง อีกทั้งการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับความครอบคลุมสูง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นและภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติแล้ว ก็ตาม แต่บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนในช่วงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ภาวะสงคราม และเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงอยู่ในภาวะถดถอย ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดีบริษัทถือเป็นความท้าทายในการรับมือกับโลกภายหลังโควิด-19 และเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนธุรกิจเพื่อสร้างเสถียรภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป
 

ในปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายและเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทมีการพัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยบริษัทมีการขยายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจของบริษัทจนประสบผลสำเร็จในหลายเรื่อง อาทิ 1) การขยายธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดำเนินการและมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างเป็นทางการให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ตามแผน 2) การลงทุนในโครงการโรงไม้สับชีวมวล เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) และจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนที่กำหนด 3) การขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนในฐานะผู้ลงทุนและรับติดตั้งเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจประเภทโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2566 และ 4) การมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างแข็งแกร่งต่อไป
 

นอกจากนี้บริษัทยังได้เตรียมองค์กรให้พร้อมกับรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคตและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กรให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้มีความครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการทำงานมากยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและการเข้าร่วมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปด้วย
 

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 นั้น บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และยังคงกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลต้นทุนการดำเนินงานของบริษัททุกด้านอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายมิติโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
 

นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2565 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบูรณาการเชื่อมโยงการกำกับดูแลองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Environmental, Social and Governance & Economic) หรือ ESG ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 รวมทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันอีกด้วย
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้้วางใจและสนับสนุุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทในการปฎิบัติหน้าที่อย่่างเต็มกำลัังความสามารถ โดยขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้วยความสำนึกและรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
 

 

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

bottom of page