top of page
Image by Milad Fakurian

สารจากประธานกรรมการ

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ประธานกรรมการ

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้ทั่วโลกและประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในหลากหลายด้าน ทุกประเทศ ทุกธุรกิจ และผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ทบทวน เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อก้าวผ่านความท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ในปี 2564 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ยังคงเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติภายใต้ภาวะวิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ลุกลามไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดจะสิ้นสุดเมื่อใด ซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำรงชีวิต สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ รวมถึงภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นประสบการณ์และทำให้เกิด การเรียนรู้มากมายที่จะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา แม้ว่ารายได้หลักของกลุ่มบริษัทในธุรกิจบางประเภทยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2563 แต่เป็นเพียงผลกระทบทางอ้อมเท่านั้น และไม่ได้เป็นนัยสำคัญถึงขั้นกระทบต่อ ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้เฝ้าระวังและติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด นำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีความตระหนักที่จะต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต และกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัททุกด้านอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายมิติ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่จะมาถึงรวมถึงการแสวงหาช่องทางในการขยายธุรกิจไปในธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นอกจากเรื่องผลการดําเนินงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสําคัญเสมอมา คือ ความปลอดภัยและการดูแลด้านสุขภาพอานามัยของพนักงาน โดยบริษัทได้ประสานงานและจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มอย่างรวดเร็วตามกำหนด และปรับวิถีการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเงินบริจาคและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเพื่อผู้พิการ และจัดทำโครงการ “ETE ปันน้ำใจต้านภัย COVID-19” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

สุดท้ายนี้ บริษัทตระหนักเสมอว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสําคัญในการบรรลุความยั่งยืนที่แท้จริง จึงส่งเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และหลักบรรษัทภิบาลให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อบริษัทเติบโตไปสู่ธุรกิจที่หลากหลายในอนาคต จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีในปีต่อ ๆ ไป และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ร่วมมือร่วมใจผลักดันบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการดําเนินงานของบริษัทท่ามกลาง บททดสอบในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและ แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

Back to site
bottom of page