top of page

คณะผู้บริหาร

นายไรวินท์  เลขวรนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ดร.ปรีชา  สวน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกัญณฐา  ธนัญวรัณกร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ

นางสาวประไพ  พิมพา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี และการเงิน

นายลือนาท  คล้ายสมบัติ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ

นายจิระศักดิ์  ไกรหมื่นไวย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

นางสาวสุภาภรณ์  โรจนอมรชัย

ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

Back to site
bottom of page