top of page

คณะผู้บริหาร

นายไรวินท์  เลขวรนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกัญณฐา  ธนัญวรัณกร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ

นางสาวประไพ  พิมพา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี และการเงิน

นายลือนาท  คล้ายสมบัติ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ

นายจิระศักดิ์  ไกรหมื่นไวย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

bottom of page