top of page
high-voltage-post-high-voltage-tower.jpg

บริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้า 115 kV และให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่มีระดับแรงดัน 22 kV-33 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีระดับแรงดัน 220V-380Vจากนั้นส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย โดยบริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งระบบสายส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution Line System) และระบบสายส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & Distribution Line System) รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

บริการของเรา

การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานต่างๆ
ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน

การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

bottom of page