top of page
mario-caruso-0C9VmZUqcT8-unsplash.jpg

บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม

ในปัจจุบันการขยายโครงข่ายเสาส่งสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทำให้อัตราการเติบโตเกี่ยวกับงานขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมีการเติบโตชะลอตัวลง แต่ในทางกลับกันความต้องการใช้งาน Mobile Data เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผู้ให้บริการยังต้องลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อขยายโครงข่ายในพื้นที่ให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ที่ยังคงมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

บริการทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และได้รับงานเพิ่มจากการขยายโครงข่ายหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์สำหรับสถานีฐานของผู้ประกอบการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำาหรับงานบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการ 3 ประเภท ดังนี้

บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม

บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

บริการออกแบบและติดตั้งระบบท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและบ่อพัก

bottom of page