top of page
5067AE5E-BE6C-48A1-88E0-6B121F86106A.jpg

ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยบริษัทย่อย ของบริษัท คือ บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE 3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้สับในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วย เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากกผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็ก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) และเริ่มมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) อย่างเป็นทางการให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา โดยบริษัทมีสัญญา สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 20 ปี

รายละเอียดโครงการ

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิตปริมาณไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทเทคโนโลยีใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)

ประเภทเชื้อเพลิงใช้ไม้สับ ยกเว้นไม้หวงห้ามที่กฎหมายกำหนด

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 20 ตันต่อวัน

ระยะเวลาโครงการดำเนินการ 20 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินระบบการผลิตไฟฟ้า

อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT)

ใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้สับป้อนเข้าโรงไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้ท่อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การลิดรอนกิ่งไม้ของเกษตรกร หรือแหล่งไม้ใกล้เคียงหรือรอบ ๆ โรงไฟฟ้า มาสับ และป้อนเข้าโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
 

ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า และขยายธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทได้สร้างโรงไม้สับในฐานะผู้ผลิต และจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่ผู้ที่มีความ ต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในรัศมี 200 กิโลเมตรอีกทางหนึ่งด้วย

bottom of page