top of page

ETE ให้การต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เยี่ยมชม Solar Farm

วันที่ 18 ก.ย. 2562 คณะผู้บริหารและทีมงาน ETE เป็นตัวแทนบริษัทฯให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนกว่า 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งให้การสนับสนุนโดย บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นวิทยากรให้การบรรยายถึงความเป็นมาของโครงการ, กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพาเข้าชมพื้นที่ห้องควบคุมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและพื้นที่โซลาร์ฟาร์ม หลังการบรรยายและเยี่ยมชมพื้นที่ บริษัทฯได้มอบของที่ระลึกและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับคณะที่มาเยี่ยมชมดังกล่าว

ดู 11 ครั้ง

Comments


bottom of page