top of page

ETE ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 มี.ค. 2561 คณะผู้บริหารและทีมงาน ETE เป็นตัวแทนบริษัทฯให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 34 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งให้การสนับสนุนโดย บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นวิทยากรให้การบรรยายเรื่อง ความเป็นมาของโครงการโซลาร์ฟาร์ม, กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพาคณะครู และนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ห้องควบคุมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและพื้นที่โซลาร์ฟาร์ม หลังการบรรยายและเยี่ยมชมพื้นที่ บริษัทฯได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับคณะที่มาเยี่ยมชมดังกล่าว

ดู 6 ครั้ง

コメント


bottom of page