top of page

ETE มอบถุงยังชีพ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

6 พ.ค.2563 ETE ร่วมสำนึกในพระเมตตาคุณ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 500 ถุง ให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ดู 1 ครั้ง
Back to site
bottom of page