top of page

พิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ETE และ DPU

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MEMORANDUM OF AGREEMENT) เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และบูรณาการในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ให้มีสมรรถนะ ตอบโจทย์ภาคการผลิตในยุค 4.0 การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับบริษัท โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

ดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page