top of page

พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ สำนักงานหลังใหม่

วันที่ 14 มีนาคม 2559 คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหมณ์ โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมในพิธี และมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีเบิกเนตรและตั้งศาลพระพรหมณ์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานหลังใหม่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ






ดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page