top of page

กิจกรรม CSR แนะแนวให้ความรู้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง หรือ ETE ร่วมกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ ในวันที่ 2 พ.ค. 2560 โดยในกิจกรรมETE ได้ร่วมให้ความรู้แนะแนวนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิต “วัยทำงาน” เพื่อเป็นแนวทาง เป็นความรู้สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเตรียมตัวอย่างไร เตรียมพร้อมอย่างไรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับฟังกันอย่างมากมาย

ดู 37 ครั้ง

Comments


bottom of page