งานบริหารจัดการบุคลากร

บริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรของลูกค้าแบบครบวงจรในหลากหลายอาชีพ ซึ่งรูปแบบการให้บริการเป็นการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในลักษณะการเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) ทำหน้าที่บริหารจัดการบุคลากรในส่วนงานที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งมีการจัดทีมประสานงานคอยดูแลลูกค้าเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานดังกล่าวตลอดอายุสัญญา รวมถึงดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานและตามสัญญาที่ลูกค้ากำหนด

  • แกลเลอรี่

งานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ

บริษัทให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ทั้งระบบในส่วนงานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการงานอ่านมาตรประปาเพื่อแจ้งค่าน้ำประปา งานจดหน่วยไฟฟ้าเพื่อแจ้งค่าไฟฟ้า งานบันทึกข้อมูล งานบริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center) และงาน Call Center เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการตอบสนองผลลัพธ์ (Output) ในการดำเนินงานทางธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ

  • แกลเลอรี่