งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

บริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) ทั้งงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Distribution Line System) และงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Distribution Line System) ตลอดจนการให้บริการงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม และงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยบริษัทให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ การให้คำปรึกษา สำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ

งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม โดยวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการเครือข่ายโทรคมนาคม โดยงานบริการ งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการ 3 ประเภท ดังนี้

บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาส่งสัญญาณ ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณ รวมทั้งรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)