Electrical Power Engineering System

งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

บริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) ทั้งงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Distribution Line System) และงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Distribution Line System) ตลอดจนการให้บริการงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม และงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยบริษัทให้บริการครอบคลุมตั้งแต่
การให้คำปรึกษา สำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ