Business Process Outsourcing

งานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ

บริษัทให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ทั้งระบบในส่วนงานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการงานอ่านมาตรประปาเพื่อแจ้งค่าน้ำประปา งานจดหน่วยไฟฟ้าเพื่อแจ้งค่าไฟฟ้า งานบันทึกข้อมูล งานบริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ ( Contact Center ) และงาน Call Center เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการตอบสนองผลลัพธ์ (Output) ในการดำเนินงานทางธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ