top of page

ETEM ร่วมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา (บ้านครูเขียว)

22 ก.ย. 2561 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) ในกลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา (บ้านครูเขียว) ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมดังกล่าวคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ETEM ได้ร่วมกับกลุ่มกิจการร่วมค้าและพันธมิตร นำสิ่งของบริจาค เช่น สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีครูเขียว และเด็กๆ มาร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าวเพื่อไปใช้ประโยชน์ในศูนย์เรียนรู้ฯต่อไป
ดู 0 ครั้ง
Back to site
bottom of page