ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Asst. Chief Financial Officer (CFO)

 

 

ลักษณะงาน

 • กำหนดกลยุทธ์ จัดทำแผนทางการเงิน กำกับดูแล การวิเคราะห์ จัดทำ และนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งระยะ สั้น และระยะยาว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางการเงินของบริษัท
 • จัดทำ และนำเสนอแผนการใช้เงินลงทุน ต้นทุนทางการเงิน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทางธุรกิจแก่ผู้บริหารระดับสูง
 • นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบ ประมาณ ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบการทำงานด้านบัญชีและการเงิน โดยการสร้างระบบ Internal Control วางระบบการตรวจสอบ การประเมินและการรายงานผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายของบริษัท
 • กำหนดนโยบาย รูปแบบ แนวทางการจัดทำ จัดเตรียมแผนงบ ประมาณประจำปีของบริษัท
 • กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่าย และการบริหาร ต้นทุน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน สายงานบัญชี และการเงิน หรือในตำแหน่ง CFO ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน ประเภทธุรกิจวิศวกรรม , ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงาน จะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณพัทธดนย์ กลิ่มจิตร (คุณแตง)

โทร. 062-2453206 / 02-1582000 ต่อ 8505

E-mail : recruit@eastern-groups.com

ID Line : @eastern-groups.com

LinkedIn : Hr Team Eastern Groups

Facebook : Burapa Yothinpattana

Website : https://www.eastern-groups.com/

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา