ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ต.ค. 2562

15 ต.ค. 2562 “การอบรมการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น”

กลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นไปตามหลักจริยธรรม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) และจัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯทุกคน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) รวมถึงรับทราบแนวปฏิบัติงานต่างๆในทิศทางเดียวกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันที่ 15 ต.ค.2562 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค