ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผลงาน จากผู้กำกับการม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ

  • 17-18 ต.ค. 2562 “ETE Engineering Building Up Team 2019”

  • 15 ต.ค. 2562 “การอบรมการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น”

  • พิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ETE และ DPU

  • รับมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช.

  • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเสวนาการบริหารจัดการน้ำ “ทฤษฏีน้ำทองคำ”