ข้อบังคับ

หมวดที่ 1 :   บททั่วไป
หมวดที่ 2 :   การออกหุ้น และการโอนหุ้น
หมวดที่ 3 :   กรรมการและอำนาจกรรมการ
หมวดที่ 4 :   การประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5 :   การเพิ่มทุน และการลดทุน
หมวดที่ 6 :   เงินปันผล และเงินสำรอง
หมวดที่ 7 :   หุ้นกู้
หมวดที่ 8 :   สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
หมวดที่ 9 :   บทเพิ่มเติม