นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 :   สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 :   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
หมวดที่ 3 :   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 :   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 :   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท