Public Relations News

  • ETE เปลี่ยนแปลงโลโก้บริษัท มีผลตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  • ETE รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564

  • ETE รับใบประกาศนียบัตรรับรอง CAC

  • ETE รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563

  • ETE คว้าผลประเมิน CGR บริษัท 5 ดาว “ระดับดีเลิศ” ประจำปี 2563

  • Receive Shield of Honor and Commemorative Certificate from Superintendent of Mounted Section, Patrol