Corporate News

9 Jul 2019

พิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ETE และ DPU

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MEMORANDUM OF AGREEMENT ) เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และบูรณาการในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ให้มีสมรรถนะ ตอบโจทย์ภาคการผลิตในยุค 4.0 การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับบริษัท โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน