บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด (“ETG”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ

ETG

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000.00

ETG

โทรศัพท์ : 02-158-2000

ETG

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ETG
ETG
ETG