ลูกค้าของเรา

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนองความต้องการของลูกค้า
โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กร
ได้ยึดถือปฏิบัติและพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง