top of page
male-asian-caucasian-engineer-professional-having-discussion-standing-consult-machine-fact

งานบริหารจัดการ

ระบบงานธุรกิจ

บริษัทให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ทั้งระบบในส่วนงานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการงานอ่านมาตรประปาเพื่อแจ้งค่าน้ำประปา งานจดหน่วยไฟฟ้าเพื่อแจ้งค่าไฟฟ้า งานบันทึกข้อมูล งานบริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center) และงาน Call Center เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการตอบสนองผลลัพธ์ (Output) ในการดำเนินงานทางธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ

บริการของเรา

บริการบริหารจัดการบุคลากร เป็นบริการการจัดส่งพนักงานเข้าทำงานกับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทจะให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ครอบคลุม นอกจากจะลดภาระการบริหารงานด้านบุคลากรของลูกค้า ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานประจำ และควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย

เป็นตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค

 เป็นตัวแทนจดหน่วยค่าไฟด้วยเครื่องมือจดหน่วย พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

บริการรับบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ แบบรายการ และรายเดือน หรือตาม รูปแบบความต้องการของลูกค้าพร้อมจัดหา Hardware และ ระบบ Software ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

Back to site
bottom of page