บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

ETE MANAGEMENT Co.,Ltd.

diagram

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
dollar

ทุนจดทะเบียน

80,000,000.00
warning

ช่องทางการร้องเรียน

diagram

ที่ตั้งสำนักงาน

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
diagram

โทร. 02 158 2000