วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร
 • E

  ETHICAL
  มีคุณธรรม จริยธรรม
  บริษัทยึดมั่นใน
  ความถูกต้อง และปฏิบัติ
  ตามกฎหมาย
  อย่างเคร่งครัด
 • A

  Accomplishment
  บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าว
  ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 • S

  Social Responsibility
  ดูแลรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน
  และสิ่งแวดล้อม

  บริษัทตระหนักถึง
  ความรับผิดชอบที่มี
  ต่อสังคม ชุมชน
  และสิ่งแวดล้อม
 • T

  Teamwork
  การทำงานเป็นทีม
  บริษัทมุ่งเน้นการทำงาน
  เป็นทีม ทั้งกลุ่มพนักงาน และผู้มีส่วน
  เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 • E

  Energetic
  ความกระตือรือร้น
  ในการทำงาน  บริษัทกระตือรือร้น
  ในการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
  สูงสุดแก่ลูกค้า
 • R

  Respect
  เคารพสิทธิมนุษยชน
  บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึง
  ความสามารถ
  ในการปฎิบัติงาน
  เป็นสิ่งสำคัญ
 • N

  Neutral
  มีความเป็นกลาง
  และความเสมอภาค  บริษัทมุ่งเน้นการรักษา ผลประโยชน์ของ
  ผู้มีส่วนร่วม