วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ พร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริหารจัดการ และธุรกิจในเครือ

ค่านิยมองค์กรExpertise

ความเชี่ยวชาญในงาน


Teamwork

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน


Entrepreneurship

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ