วิสัยทัศน์

“บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การขยายธุรกิจ พัฒนาองค์กร เพิ่มคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด”

พันธกิจ

  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการภายใต้พันธกิจต่างๆ ดังนี้

 • เพิ่มช่องทางการดำเนินงาน กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัททั้งธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงาน
  วิศวกรรมและธุรกิจพลังงานทดแทนและมุ่งเน้นขยายกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง
 • บริหารงานโดยใช้ทรัพยากรและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจน การเพิ่ม
  และขยายแหล่งเงินทุนในการจัดการธุรกิจหลัก และเพื่อการขยายธุรกิจใหม่
 • ให้บริการโดยเน้นคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดในการให้บริการ แก่ลูกค้า
 • พัฒนาองค์กรและบุคลากร ด้วยระบบการบริหารจัดการภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผลสูงสุด โดยควบคุมกระบวนการทํางาน ด้วยตัวชี้วัดผลงาน
  และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม