สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 ถือเป็นปีที่สอง ที่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นปีที่น่ายินดี ที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้าน CG ตามรายงานผลการสำรวจของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงดำเนินงานในหลายๆ ด้าน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน โดยมองหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนธุรกิจ จนส่งผลให้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปี 2561 ได้เข้าร่วมเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยมีการวางนโยบายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสื่อสารและปรับใช้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 มีการเติบโตด้านรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.60 แต่ด้วยความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจยุติการดำเนินงานบางโครงการ เพื่อป้องกันผลเสียหายในภาพรวม และเร่งประเมินความเสี่ยงโดยให้ตั้งสำรองในงบการเงิน จึงเป็นเหตุให้ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงจากปี 2560

แต่อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหาร พนักงาน มุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวทั้งธุรกิจเดิม และไม่ละเลยที่จะมองหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสการขยายธุรกิจจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่รัฐบาลกำหนดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพี้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และได้มอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯ มาโดยตลอด และขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงาน ยังมุ่งมั่นในการกำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท้ายสุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกท่านด้วยดีต่อไป
ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)