สารจากประธานกรรมการ

ในปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมในหลายประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก เป็นปรากฏการณ์ Disruption ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก การดำรงชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) จึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผู้ประกอบการใน ภาคอุตสาหกรรมและบริการทุกภาคส่วนมีความจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) หรือ อีทีอีและกลุ่มบริษัท ได้รับผลกระทบบางส่วน เนื่องจากภาครัฐมีการประกาศมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้หลายหน่วยงานมีการชะลอการจัดซื้อจัดจ้างและลดงบประมาณในการจัดจ้างบางส่วนลงเพื่อนำงบประมาณไปสนับสนุนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้รายได้โดยรวมของกลุ่มบริษัทลดลงไปด้วยเช่นกัน แต่การลดลงของรายได้ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานโดยรวม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของปีที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายของอีทีอีและกลุ่มบริษัททำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้ครอบคลุม ในทุกมิติทั้งการดำเนินงานภายในองค์กรและการให้บริการกับลูกค้า โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ Digital BusinessTransformation อย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใดๆ อีทีอี และกลุ่มบริษัท ยังคงยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและลงทุนด้วยความระมัดระวัง และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งในปี 2563 อีทีอีได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับห้าดาว(ดีเลิศ) รวมถึงยังได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ ปี 2563 หนึ่งร้อยคะแนนเต็ม และได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และได้มอบความไว้วางใจแก่กลุ่มบริษัท มาโดยตลอด ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและทีมงาน จะยังคงมุ่งมั่นในการกำกับดูแล ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ พร้อมขับ เคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท้ายสุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกท่านด้วยดีต่อไป

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)