คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายรชต ยอดบางเตย
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นางสาวประไพ พิมพา
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง