คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

  1. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  2. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน