คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช - กรรมการตรวจสอบ
  3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ - กรรมการตรวจสอบ