บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษัท ซีน 168 จำกัด (“SYN”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจบริการบริหารจัดการ

GTS

ทุนจดทะเบียน : 30,000,000.00

GTS

โทรศัพท์ : 02-158-2000

GTS

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

SYN
SYN
SYN