บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (“ETEM”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์

GTS

ทุนจดทะเบียน : 80,000,000.00

GTS

โทรศัพท์ : 02-158-2000

GTS

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ETEM
ETEM
ETEM