ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการ บริหารจัดการ (MS)

 

หน้าที่หลัก

 • กำหนดกลยุทธ์ด้านแผนการดำเนินงานบริหารงานของธุรกิจบริการบริหารจัดการ บริหารจัดการบุคลากรและบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท
 • วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนส่งมอบและแผนการจัดเก็บรายได้
 • วางแผนวิเคราะห์งบประมาณโครงการก่อนการดำเนินงาน Project ต่างๆ และควบคุมผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณของโครงการ พร้อมวิเคราะห์และนำเสนอปัจจัยความเสี่ยงกับผู้บริหารระดับสูง
 • รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละด้านตามแผนให้ผู้บริหารระดับสูง
 • กำหนดระบบชี้วัดกระบวนการทำงาน วางแผน ติดตาม และประเมินผล พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน การควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาการนำเสนอและรายงานผล 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการวางแผนและการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวสูง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 32-40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณชนิกา  นนธิ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

Tel. 063-2849745 , 077-295316-8

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา