ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

 

หน้าที่หลัก

 • กำกับ ดูแลและปฎิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท ด้วยความรับรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • ตลอดทั้งวางแผน และกำกับดูแลระบบงานสำนักงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง บรรลุผลตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท และความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทกับสถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)
 • Company Secretary Program (CSP)
 • Effective Minute Talking (EMT)
 • Company Reporting Program (CRP)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณชนิกา  นนธิ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

Tel. 063-2849745 , 077-295316-8

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา