ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง พนักงานข้อมูลและควบคุมแผนงาน

 

หน้าที่หลัก

  • ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ด้านการจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน(KPI) ของฝ่ายต่างๆ 
  • สนับสนุนและการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประชุมฝ่ายบริหารประจำเดือน ดูแลความพร้อมและเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ดูแลจัดเก็บข้อมูล และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย 
ประสบการณ์
  • ด้านการจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน(KPI) การประสานงาน การจัดทำรายงานการประชุม และการสรุปมติการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบริหารการจัดการและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณชนิกา  นนธิ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

Tel. 063-2849745 , 077-295316-8

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา