ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ต.ค. 2561

พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งได้มีพิธีมอบโล่รางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ให้กับบริษัทฯที่ผ่านการคัดเลือก โดยมี นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับโล่รางวัล จากนายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของเราชาว ETE ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงานและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทางธุรกิจต่อไป
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • พิธีมอบรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561