ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ก.พ. 2560

พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ ETE

นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน , นายโชษิต  เดชวนิชยนุมัติ กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) , นายชยันต์  อัคราทิพย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลธ์ จำกัด  ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของ ETE   รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายทั้ง 3 บริษัทหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ 2 ก.พ.2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย