สารจากประธานกรรมการ

สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา ผมในฐานะประธานกรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “ETE” ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการไปได้ด้วยความราบรื่น แม้ว่าในบางช่วงเวลาต้องดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม แต่ด้วยความไว้วางใจและแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารและทีมงานของบริษัท ทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2559 ของกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการบริการรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.01 เมื่อเทียบกับปี 2558

ปัจจัยโดยรวม ที่ส่งผลให้รายได้ลดลงเมื่อเทียบจากปี 2558 เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ

ประการที่ 1 หน่วยงานผู้ว่าจ้างมีนโยบายและปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา เพื่อให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ส่งผลทำให้การลงนามสัญญาในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องขยายระยะเวลาออกไป โดยกลุ่มบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานและรับรู้รายได้บางโครงการล่าช้าออกไปจากแผนเดิม และจะเริ่มรับรู้รายได้ ตั้งแต่ปีปี 2560 เป็นต้นไป
ประการที่ 2 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งลักษณะโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงมาก เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจชะลอการลงทุนในธุรกิจวิศวกรรม จากเหตุผล 2 ประการข้างต้น ทำให้อัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงด้วยเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 4.05 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรสุทธิของปี 2558

อย่างไรก็ตามในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้า เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ โดยได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพิ่มเติมอีก 1 ธุรกิจ คือธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สนับสนุนโครงการจำนวน 4 โครงการ และมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยรวมทั้งสิ้น 16.47 MW. ทั้งยังมีการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานได้เป็นอย่างยิ่ง สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในทุกธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และเอกชนมากมาย อาทิเช่น

1. กลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ ภาครัฐมีนโยบายในการเพิ่มงบประมาณสำหรับจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2559 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2560 การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามงบประมาณประจำปี
2. กลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ภาครัฐและภาคเอกชนยังมีแผนในการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (Thailand Power Development Plan : PDP2015), แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย (“แผนการพัฒนาฯ”) และแผนการลงทุนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภาครัฐได้มีแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (Thailand Power Development Plan : PDP2015) ซึ่งมีกรอบการพัฒนาพลังงานของไทยเป็นระยะเวลา 20 ปี
นอกเหนือจากการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักแล้ว ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสนใจศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทด้วยตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ผมในฐานะประธานกรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานอีกครั้ง ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา สำหรับความไว้วางใจ การให้ความสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จ และการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจด้วยดีจากทุกท่าน ตลอดไป
ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)