สารจากประธานกรรมการ

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 18 ปี ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากธุรกิจโดยรวมของบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ถือเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ทางบริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่ว่า “ บูรพา มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด” ถือเป็นความท้าทายของบริษัทที่จะขยาย
การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจเดิม หรือกลุ่มธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากการขยายธุรกิจแล้ว ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทยังคงมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กันไป ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมกับบริษัทมีความมั่นใจในผลการดำเนินงาน ของปี 2559 บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะดำเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านการขยายตัวทางธุรกิจ, ด้านการรักษาพันธสัญญากับลูกค้า, ด้านบุคลากร และด้านการประกอบธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ความสำเร็จทั้งหมดที่บริษัทได้รับในปีที่ 2558 เป็นผลมาจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วน ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในนามของคณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผมขอเป็นตัวแทน
ในการขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าทุกรายที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง อีกทั้งการให้การสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจ มุ่งเน้นการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันของบริษัทที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปข้างหน้าควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เราเติบโต อย่างยั่งยืน
และมั่นคงตลอดไป

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)