สารจากประธานกรรมการ

ปีที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
โดยเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน เป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จที่ได้รับครั้งนี้ นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุดเสมอมา ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าเป็นบริษัท จดทะเบียน

จากผลการสำรวจการเติบโตของประเทศปี 2560 ของสภาพัฒน์ฯ สภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวม ขยายตัวร้อยละ 3.9 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และ บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานปี 2560 รวม 1,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 1,416 ล้านบาท หรือ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 และมีกำไรสุทธิ 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 31 ล้านบาท หรือ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 124 ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นรักษาการเติบโตของยอดขายในธุรกิจหลัก เฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 15% ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 และรักษาอัตราผลกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละเลยในการมองหา และเห็นถึงศักยภาพจากการเติบโตจากในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ
ได้ขยายการลงทุน เพิ่มเติมอีก 1 ธุรกิจ คือธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อรองรับตลาดดังกล่าวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตลาดเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยมีมูลค่าสูงสุดในอาเซียน

สุดท้ายนี้ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงยืนยันคำขอบคุณเช่นเดิมต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป
ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)