คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายรชต ยอดบางเตย
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายชานนท์ พฤกประสงค์
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นางสาวประไพ พิมพา
  กรรมการบริหารความเสี่ยง