คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายรชต ยอดบางเตย
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายชานนท์ พฤกประสงค์
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นางสาวประไพ พิมพา
  กรรมการบริหารความเสี่ยง